Vedtægter for

 

Foreningen Århus Miljøgruppe M97

 

§ 1

NAVN OG HJEMSTED 

Foreningens navn er Århus Miljøgruppe M97, forkortet M97. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. 

 

§ 2 

FORMÅL 

Foreningens formål er overordnet at medvirke til at forbedre livsbetingelserne i Århusområdet. 

Dette arbejde kan bl.a. bestå i 

•  at etablere et folkeligt mod- og medspil til de offentlige myndigheder i sager, der er vigtige for borgerne 

•  at sikre øget fokus på alle former for miljøspørgsmål 

•  at foreslå projekter og løsningsmodeller, der kan forbedre sundheden og trivslen. 

 

§ 3 

MEDLEMMER 

Kun borgere i Århus Amt kan optages som ordinære medlemmer. 

Indmeldelse sker ved betaling af kontingent til foreningen. 

Udmeldelse kan ske ved: 

a) skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse 

b) undladelse af at betale kontingent. 

Generalforsamlingen kan til enhver tid ekskludere et medlem af foreningen, hvis det forbryder sig mod foreningens vedtægter, modarbejder dens formål eller skader dens omdømme. Medlemmer, der er slettet på grund af restance, eller som på grund af egen udmeldelse skylder kontingent, kan ikke genoptages som medlemmer, før gælden er betalt. 

 

§ 4 

GENERALFORSAMLINGEN 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i Århus hvert år inden udgangen af februar måned. 

Bestyrelsen sørger for indkaldelse til generalforsamling mindst 3 uger før dennes afholdelse ved bekendtgørelse i Århus Stiftstidende. Med indkaldelsen skal følge oplysninger om, hvor dagsorden med bilag kan afhentes. 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 10. januar. 

Generalforsamlingen vælger til bestyrelsen 3, 5 eller 7 medlemmer samt 2 suppleanter. Endvidere vælges 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Valgperioden for samtlige valgte er 1 år. Genvalg kan finde sted. 

En suppleant indtræder, hvis et af bestyrelsens medlemmer er udtrådt af foreningen eller ikke længere ønsker at være bestyrelsesmedlem. 

 

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og fra øvrige medlemmer

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt. 

 

Stemmeretten på generalforsamlingen er personlig. Der kan ikke stemmes ved fuldmægtig. Hvert medlem har 1 stemme. 

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, medmindre andet vedtages. 

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

Er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny, ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er mødt. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning og skal desuden afholdes, hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til formanden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 2 uger og generalforsamlingen skal afholdes inden 5 uger efter, at begæring er modtaget. 

Over det på en generalforsamling passerede udarbejdes et referat, som kan gennemses af medlemmer, der ønsker det.

 

§ 5 

BESTYRELSEN 

Foreningen ledes af bestyrelsen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Den har med disse begrænsninger den fulde myndighed til at handle på foreningens vegne. Bestyrelsen holder møde mindst hver anden måned.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. 

Afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslaggivende. 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begrundet anmodning herom. 

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og yderligere 1 bestyrelsesmedlem. 

 

§ 6 

UDVALG 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Bestyrelsen udarbejder et kommissorium for udvalgets arbejde og

tager stilling til udvalgsarbejdets tidsmæssige udstrækning og økonomi. 

Udvalg refererer til bestyrelsen. 

 

§ 7 

FORENINGENS ØKONOMISKE FORHOLD 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Medlemmernes kontingentindbetaling er grundlaget for foreningens økonomi. Herudover kan der skaffes indtægter gennem medlemsarrangementer, afholdelse af fester samt gennem tilskud, indsamlinger, frivillige bidrag mv.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

Bortset fra en kassebeholdning til imødegåelse af daglige udgifter skal foreningens formue være anbragt i bank eller sparekasse, så vidt muligt på en forrentet konto.

 

§ 8 

OPLØSNING AF FORENINGEN 

Forslag om foreningens opløsning kan kun behandles på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Den opløsende generalforsamling tager stilling til, hvad der skal ske med foreningens eventuelle formue. 

Ovenstående vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 13. april 1998 og ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 26. maj 1998. 

 

Århus, den 4. august 1998

 

Stig Berthelsen    Torben Steiniche

Heiko Weissbach     Vibeke Dahl      Aase Sinding Kjær

Tekstboks: Århus Miljøgruppe M97 
Tekstboks:

Forside              

 

Om M97  

Kontakt

WebArkiver             

Links

TEMAER

Trafikplan

Havnetrafik

Høringssvar

Letbaner

Offentlig debat

Botanisk Have

Borgerinddragelse

Arrangementer